1 Resources share the relationship contributor to Rubin, Joshua